เลือกผลไม้ชนิดไหนควรดูปริมาณแคลอรี่ผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพ แต่ก็ใช่ว่าจะทานเข้าไปเท่าใดก็ได้นะคะ ผลไม้บางชนิดมีรสหวานทานมากไปก็ส่งผลเสียกับสุขภาพได้เช่นกัน
จะเลือกผลไม้ชนิดไหนควรดูปร
ิมาณแคลอรี่ และปริมาณน้ำตาลก่อน เพื่อสุขภาพที่ดีของเรากันค่ะ

Surgery