แพทย์หญิงณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา (หมอโอ๋)

 

หมอโอ๋จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพัฒนาภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนี้ยังผ่านการศึกษาหลักสูตรเพิ่มเติมอื่น ๆ มากมาย อาทิเช่น หลักสูตร ABC (Academy of Business Creativity) หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

 

หมอโอ๋เป็นสมาชิกในองค์กรและสมาคมวิชาชีพด้านศัลยกรรมความงามชั้นนำของประเทศไทยหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น 

 • Dermatological Society of Thailand
 • Institute of Dermatology
 • Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine
 • Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery 

 

สำหรับด้านศัลยกรรมความงาม หมอโอ๋เป็นแพทย์ที่หมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ ปัจจุบันหมอโอ๋ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามเฉพาะทางมาแล้วหลายสิบหลักสูตร อาทิเช่น

 • Diploma in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine (Basic and Advance Aesthetic Medicine, Botox, Dermal Filler (Restylane/Juvederm), Laser/Light Therapies, Chemical Peel, Facial Analysis, Facial Contouring, Sclerotherapy, Cosmeceutical Dermatology
 • Master Rhinoplasty Certificate (2014)
 • Medicine under the Auspices of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Department of Otorhinolaryngology, Phramongutklao Institute 
 • Pan-Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (2013)
 • Asia Forum for Aesthetic Surgery and Medicine (AFAS)
 • The Congress of Asia Anti-Aging and Regenerative Medicine, Korea Academy of Aesthetic Surgery and Medicine (KAAS)
 • Advanced Thread Lifting, Laser & Filler Combination, Handson
 • Thread Rejuvenation, Korea (2011)
 • Certificate to Silhouette Soft Certificate Course (2012)
 • Certificate to BOTOX Botulinum Toxin Type A (2009)
 • Professional Workshop for Botulax and Dermalax (2012)
 • Happiness of the Life through Anti-Aging Medicine Program, Thai Society of Anti-Aging and Regenerative Medicine (2008)
 • Silhouette Soft Certificate Course for Facial Plastic and Reconstructive Surgery, The Royal College of Otolaryngologists and Neck Surgeons of Thailand (2013)
 • Master Class Rhinoplasty: All Aspects of Nose Surgery, the Royal College of Otolaryngologists and Neck Surgeons of Thailand (2013)
 • Botulinum Toxin Type A, Neuronox Course in Natural Beauty Design Techniques, Rose Clinic, Korea (2010)
 • Cadaver Live Demonstration Course on Botulinum Toxin, Fillers and Thread Lifting, International Thai Cosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM) 
 • Master in Aesthetic Trends, International Thai Cosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM)

 

ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและใส่ใจจริงที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันต่อนวัตกรรมและเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะหมอโอ๋ตั้งปณิธานในการก่อตั้งณัฐฐาคลินิกไว้ว่า “หากจะทำสิ่งใด ต้องทำให้ดีที่สุด เราต้องจริงใจกับคนไข้ คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้คนไข้แต่ละราย และไม่มีวันหยุดเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการให้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง”